ธุรกิจ

รับบริหารงานขาย, รับบริหารงานโครงการ และรับเหมาก่อสร้าง
(Turn Key Management)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการงานภายในโครงการทั้งหมดทุกส่วนงานและทุกฝ่ายงานโดยที่เจ้า ของโครงการที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่ อาศัยและมีเงินลงทุนในการดำเนินโครงการ

รับบริหารงานขายและงานการตลาด
(Marketing & Sales Management)

บริษัทฯ ดำเนินการการตลาดตั้งแต่ การวิจัยทั้งทางตรงและทางอ้อม การรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับ Macro และ Micro แล้วจะจัดทำแผนการตลาด แผนการขายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักและงบประมาณที่ได้ตกลงกับเจ้าของ โครงการร่วมกัน

รับเป็นที่ปรึกษางานขายและการตลาด
(Marketing & Sales Consultancy)

บริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษางานขายและการตลาด ตั้งแต่เริ่มโครงการ หรือภายหลังดำเนินโครงการ โดยรูปแบบการให้คำปรึกษาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงการ เป้าหมายของโครงการ เงินลงทุน และความต้องการของเจ้าของโครงการ